วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กลอนไหว้ครู


ศิษย์คำนึงถึงพระคุณของคุณครู
ผู้เฝ้าดูแลชี้นำด้วยคำสอน
ศิษย์จึงบรรจงจัดคัดบทกลอน
และร้อยกรองแทนเทียนทองของบูชา

เป็นพลังสั่งสอนศิษย์คิดสิ่งถูก
เป็นเครื่องปลูกโลกกว้างทางศึกษา
ได้ความรู้เรื่องหลักอักษรา
สร้างวิชาเลื่องไปในทุกทาง